Politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate pentru site-ul www.mydesigntomorrow.com și www.mydesigntomorrow.click a fost modificată ultima dată pe 6 noiembrie 2023.

In baza prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), Prezenta Politica de confidențialitate vizează numai clienții MY DESIGN TOMORROW SRL şi utilizatorii serviciilor noastre online, respectiv vizitatorii website-urile noastre: www.mydesigntomorrow.com și www.mydesigntomorrow.click

MY DESIGN TOMORROW SRL depune eforturi pentru a asigura protecția confidențialității datelor Dumneavoastră personale în calitate de persoană vizată atunci când utilizați serviciile noastre. In acest sens, prin prezenta politică stabilim atât modul in care datele Dumneavoastră cu caracter personal vor fi procesate, drepturile pe care le aveți ca si persoană vizată, cât și modul în care acestea vor fi protejate. 

Orice modificări efectuate în cadrul prezentei Politici de confidențialitate pot fi găsite daca vizitați website-ul nostru.

MY DESIGN TOMORROW SRL se aliniază prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) și prin prezenta Politica generală de Confidențialitate vom puncta câteva aspecte importante.

 1. Scopul utilizării datelor cu caracter personal in calitate de persoană vizată

Prin furnizarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de persoană vizată vă exprimați acordul expres si neechivoc cu privire la utilizarea de către MY DESIGN TOMORROW SRL a datelor colectate în următoarele scopuri:

- Pentru a prelua reclamațiile și/sau sugestiile dumneavoastră și pentru a vă răspunde în mod corespunzător, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numărul de telefon fix/mobil, adresa de e-mail;

- Pentru a vă contacta in eventualitatea oricăror probleme ivite în prestarea serviciilor, caz în care ne va fi necesar, spre exemplu, numărul Dumneavoastră de telefon fix/mobil;

- Pentru promovarea evenimentelor și serviciilor oferite de MY DESIGN TOMORROW SRL sau partenerii săi, în cazul în care vă exprimați consimțământul expres pentru a primi informări în acest sens;

- Pentru procesul de recrutare atunci când aplicați online pentru una din pozițiile deschise spre ocupare, caz în care ne va fi necesar numele, numărul de telefon fix/mobil, adresa de e-mail. 

Aplicarea la un job/recrutare.  

Atunci când aplicați pentru un job în cadrul MY DESIGN TOMORROW SRL datele personale vor fi procesate și controlate de către MY DESIGN TOMORROW SRL și vor fi folosite numai in scopul recrutării (interviu, comunicări ce au legătura cu procesul de recrutare). Datele cu caracter personal ce sunt folosite în procesul de recrutare nu vor fi stocate pentru o perioadă mai mare de timp decât cea necesară recrutării și nu vor fi divulgate persoanelor terțe. Dacă aplicanții/candidații doresc să acceseze, să modifice sau să șteargă datele personale după încheierea procesului de recrutare, sunt rugați să trimită un email cu această solicitare pe adresa [email protected].

Datele Dumneavoastră colectate pentru scopurile enumerate mai sus vor fi păstrate doar atât timp cât este necesar pentru a răspunde scopurilor pentru care au fost colectate respectiv 1 (unu) an sau atât timp cât impune legea, ulterior urmând ca datele personale sa fie șterse ori transformate în date anonime, cu excepția situației in care există o dispoziție legală imperativă pentru a le păstra.

 1. Drepturile Dumneavoastră in calitate de persoană vizată

Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele personale. Pe toata durata în care datele personale sunt păstrate de către MY DESIGN TOMORROW SRL, Dumneavoastră în calitate de persoană vizată aveți următoarele drepturi:

Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă sștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana vizată contestă exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care MY DESIGN TOMORROW SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța; în cazul în care persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la adresa de email [email protected]

În plus, începând cu 25 mai 2018, daca aveți nemulțumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale vă puteți adresa Responsabilului pentru protecția datelor la adresa [email protected]. Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 1. Transferul de date

MY DESIGN TOMORROW SRL nu va transfera, vinde sau oferi la schimb datele Dumneavoastră către terți pentru scopuri de marketing.

 1. Securitatea datelor Dumneavoastra

MY DESIGN TOMORROW SRL a luat măsuri tehnice şi organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protecție și de securitate adecvat în cadrul operațiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal prin limitarea accesului neautorizat, ori împotriva pierderii sau manipulării neautorizate a datelor. În plus, în acord cu evoluția tehnologiei în materie informatică, depunem eforturi continue în scopul adaptării măsurilor de securitate.

 1. Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate. Vom păstra aceste informații pentru perioada specificată la art. 1 de mai sus. Accesul la datele personale este strict limitat personalului și colaboratorilor MY DESIGN TOMORROW SRL.

 1. Responsabilitate

MY DESIGN TOMORROW SRL este responsabilă pentru conformitatea cu GDPR cât și pentru principiile stabilite în aceasta Politica. MY DESIGN TOMORROW SRL va menține sub responsabilitatea sa un registru în care va tine o evidentă a procesării datelor cu caracter personal și scopul pentru care au fost colectate iar acolo unde este necesar va pune informațiile la dispoziția autorităților de supraveghere.

Orice întrebări legate de această politică de confidențialitate pot fi adresate la adresa de email [email protected]

 1. Securitatea procesării

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat. In cazul în care se constată posibile încălcări a securității datelor, MY DESIGN TOMORROW SRL are obligația notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în termen de 72 de ore și a persoanelor vizate în cel mai scurt timp;

 1. Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale.

Utilizatorii au dreptul de a solicita în orice moment pe parcursul perioadei de stocare descrisa în art. 1 din prezenta, exercitarea drepturilor de persoană vizată așa cum sunt prevăzute în art. 2 din prezenta politică si de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) prin transmiterea unui email la [email protected].

 1. Plângeri/sesizări/solicitari și termene de răspuns

Utilizatorii ale căror date au fost colectate și / sau procesate si pentru ale căror scopuri și-au dat consimțământul, pe toată perioada pentru care aceste date au fost colectate, persoanele vizate – utilizatorii pot transmite plângeri / sesizări / solicitări către MY DESIGN TOMORROW SRL transmițând astfel un email la adresa [email protected]. Termenul de răspuns pentru astfel de plângeri/sesizări/solicitări este de 30 (treizeci) de zile de la data primirii și înregistrării acestora.

 1. Modificări/completări ale acestei politici

MY DESIGN TOMORROW SRL își rezervă dreptul de a modifica aceasta politică unilateral ori de câte ori consideră că este nevoie și sau de exemplu în urma unor modificări legislative relevante. În cazul în care se fac modificări ale prezentei Politici MY DESIGN TOMORROW SRL le va face cunoscute prin intermediul website-ului www.mydesigntomorrow.com. Încurajăm utilizatorii să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește Politica generală de confidențialitate.

 1. Date de contact 

MY DESIGN TOMORROW SRL, Strada Zorilor, nr 37, Târnăveni, 545600, Județul Mureș, Romania, adresa de email: [email protected]

 

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.