Termeni și Condiții

Termenii si conditiile pentru site-ul mydesigntomorrow.com și mydesigntomorrow.click au fost modificate ultima dată pe 6 noiembrie 2023.

 

Utilizarea Site-ului și achiziționarea Produselor și Serviciilor digitale disponibile pe Site sunt reglementate de următorul set de Termeni și condițiile (în continuare „TC” sau ”Contractul”), precum și de restul documentelor menționate în prezentul document, fiind aplicabile tuturor utilizatorilor, fie persoane fizice sau juridice, a site-ului www.mydesigntomorrow.com și www.mydesigntomorrow.click (denumit în continuare Site-ul sau platforma My Design Tomorrow).  

Accesarea, utilizarea sau achiziționarea oricăror produse și servicii puse la dispoziția Dvs. pe platforma My Design Tomorrow este supusă acceptării următorului set de termeni și condiții, ce formează Contractul dintre Societatea noastră, și dumneavoastră. 

Vă rugăm să citiți cu atenție prezentul set de Termeni și Condiții înainte de a vă înscrie la curs sau de a plasa comanda. 

Art.1. PĂRŢILE CONTRACTULUI

1.1 Prestatorul este MY DESIGN TOMORROW S.R.L. , societate cu răspundere limitată de naționalitate română, cu sediul social în Municipiul Târnăveni, Strada Zorilor, nr 37, 545600, Județul Mureș, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J26/54/20.01.2020, cod unic de înregistrare 42130820, având contul bancar IBAN în EUR: RO08BTRLEURCRT0537912501, deschis la Banca Transilvania, și contul bancar în RON RO58BTRLRONCRT0537912501, reprezentată legal de către Feșteu Mariana-Angela și Diana Popa în calitate de Administratori, denumite în cele ce urmează „Prestatorul”,

1.2 Beneficiarul este persoana fizică sau juridică care accesează sau utilizează site-ul sau achiziționează produsele sau serviciile digitale puse la dispoziție de către Prestator și se identifică prin datele sale care apar pe factura de comandă, care se generează pe baza detaliilor furnizate la momentul completării formularului de înscriere și este denumit în continuare BeneficiarCursant sau Utilizator.

denumite în continuare în mod colectiv “Părțile” și în mod individual “Partea”

Definiții:

În sensul prezentului set de termeni și condiții, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 1. bunuri cu elemente digitale – orice obiect corporal mobil care încorporează un conţinut digital sau un serviciu digital sau este interconectat cu acestea, astfel încât, în absenţa respectivului conţinut digital sau serviciu digital, bunurile nu şi-ar putea îndeplini funcţiile;
 2. consumator – orice persoană fizică care acţionează în scopuri care se află în afara activităţii sale comerciale, industriale, artizanale sau profesionale;
 3. comerciant – orice persoană fizică sau juridică, indiferent dacă este publică sau privată, care acţionează în scopuri ce ţin de activitatea comercială, industrială, artizanală sau profesională;
 4. conţinut digital – date produse şi furnizate în format digital;
 5. contract la distanţă – orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;
 6. date cu caracter personal – astfel cum sunt definite la art. 4 pct. 1 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;
 7. preţ – bani sau o reprezentare digitală a valorii datorate în schimbul furnizării de conţinut digital sau de servicii digitale;
 8. serviciu digital – un serviciu ce prezintă una dintre următoarele caracteristici:
 9. a) permite consumatorului crearea, prelucrarea, stocarea sau accesarea datelor în format digital;
 10. b) permite schimbul de date în format digital încărcate sau create de consumator sau de alţi utilizatori ai serviciului respectiv sau orice altă interacţiune cu aceste date;
 11. suport durabil – orice instrument care permite consumatorului sau comerciantului să stocheze informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referinţe ulterioare, pentru o perioadă adecvată scopului informaţiilor şi care permite reproducerea neschimbată a informaţiilor stocate (de ex. adresa de poștă electronică)
 12. piaţă online – orice serviciu care utilizează software, inclusiv un site de internet sau o parte a unui site de internet sau o aplicație gestionată de către profesionist sau în numele acestuia, care le permite consumatorilor să încheie contracte la distanţă cu alţi profesionişti sau consumatori.

Art.2.  OBIECTUL CONTRACTULUI

 • Obiectul Contractului îl reprezintă prestarea de servicii digitale și furnizarea de produse digitale, constând în cursuri online educaționale și de formare, de către Prestator din gama de cursuri prezentate pe platforma My Design Tomorrow sau prin alte mijloace sau canale de comunicare, Beneficiarului, în schimbul unui preț, pe bază de comandă respectiv înscriere în conformitate cu clauzele prevăzute în prezentul contract.

2.2. Prețul serviciilor și produselor oferite de Prestator sunt cele afișate pe Site, prețul afișat pe site urmând a fi identic cu cel care apare pe factura întocmită și emisă în urma înscrierii/comenzii, dacă părțile nu stabilesc altfel.

2.3. Momentul începerii prestării serviciilor este reprezentat de activarea sau reactivarea contului de Cursant pentru accesul pe platforma My Design Tomorrow aferent cursului comandat respectiv la care s-a înscris Beneficiarul, achitarea taxei reprezintă acordul expres al Beneficiarului  de începere a cursurilor oferite.

2.4. Specificațiile Produselor și Serviciilor digitale (descrierea cursului, structura/planul modulelor necesar pentru parcurgerea și însușirea lecțiilor, sunt cele afișate pe Site, în vigoare la momentul efectuării comenzii/înscrierii și care sunt transmise de către Prestator către Beneficiar, prin mijloace de comunicare la distanță indicate de către Beneficiar.

2.5. Accesul și utilizarea Site-ului, precum și efectuarea comenzilor/înscrierilor, respectiv achiziționarea Produselor și prestarea Serviciilor digitale sunt supuse și reglementate de prezentul document, de politicile și/sau alte condiții disponibile pe Site, precum și de legislația aplicabilă în materie. Folosirea Site-ului, efectuarea comenzilor, achiziționarea și furnizarea Produselor și Serviciilor digitale nu sunt posibile în lipsa unui acord asupra Termenilor și Condițiilor. În situația în care nu sunteți de acord cu prevederile acestor documente, vă rugăm să nu utilizați Site-ul și să nu efectuați comenzi/înscrieri. 

Art.3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI. DURATA CONTRACTULUI

3.1 Prin acceptarea termenilor și condițiilor, respectiv prin efectuarea unei înscrieri la curs, potrivit etapelor prevăzute pe site, urmată de comanda Beneficiarului și confirmarea comenzii de către Prestator, contractul se consideră încheiat între părți.

3.2 Prezentul document are valoare de contract, fiind valabil încheiat la distanță, exclusiv prin utilizarea de mijloace de comunicare la distanță, fără prezența fizică simultană a părților și fără a fi necesară semnătura părților (olografă sau electronică). Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile convin că semnătura nu reprezintă în niciun caz o condiție de validitate a Contractului.

3.3. Contractul se consideră încheiat între Părți la momentul primirii de către Beneficiar a e-mailului de confirmare a comenzii Beneficiarului și rămâne în vigoare până la data îndeplinirii obiectului său.

Art.4. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

4.1. Prețurile cursurilor sunt cele comunicate pe paginile de vânzare individuale pentru fiecare curs în parte din cadrul Site-ului.

4.2. Plata se va putea face online, cu cardul, prin transfer bancar sau prin intermediul unui procesator de plăți (de exemplu stripe).

4.3. Beneficiarul va putea opta pentru modalitatea de plată la momentul alegerii cursului, prin bifarea opțiunii corespunzătoare, conform pașilor de achiziționare al cursului redați în mod detaliat în secțiunea aferentă fiecărui curs. Prestatorul poate aplica diverse discount-uri sau alte beneficii pentru achitarea cursului, aceste beneficii vor fi aduse la cunoștința publicului prin publicarea pe site sau prin mijloacele de promovare alese de către Prestator.

4.4. Cursurile se pot plăti fie integral, fie în rate lunare, conform contractului semnat. În situația alegerii opțiunii plății cursurilor în rate lunare, termenii de plată a ratelor nu pot depăși durata cursurilor. Dacă Beneficiarul alege să plătească în rate lunare dar pe parcursul cursului/cursurilor hotărăște unilateral să nu finalizeze cursul/cursurile, obligațiile de plată asumate rămân valabile, toate ratele lunare trebuind să fie achitate în integralitate, cu excepția cazului în care Beneficiarul și-a exercitat dreptul de retrage în condițiile prevăzute în Anexa 1 la prezentul.

4.5. Beneficiarul poate opta pentru plata unui avans urmând ca diferența de preț să o plătească fie integral, fie în rate lunare. În situația în care Beneficiarul achită avansul și nu își mai îndeplinește obligația de plată a restului de preț, Beneficiarul pierde avansul achitat, nemaiputând solicita returnarea acestuia, cu excepția situațiilor în care sunt respectate clauzele referitoare la dreptul de retragere astfel cum acesta este reglementat în cuprinsul Anexei 1 din prezentul.

4.6. Odată ales cursul și selectată modalitatea de plată în rate, plata acestor rate este recurentă. Beneficiarul nu trebuie să parcurgă o procedură lunară sau anuală de plată, sumele aferente produselor și serviciilor digitale urmând a fi debitate automat din contul Beneficiarului, la începutul fiecărei rate lunare.

4.7. Plata recurentă presupune că la data scadentă a fiecărei rate lunare se va efectua automat plata de pe cardul introdus de către Beneficiar la prima comandă. Beneficiarul poate dezactiva în orice moment opțiunea de plată recurentă, cu un singur click, din contul de utilizator a Beneficiarului.

4.8 Prestatorul va emite Beneficiarului o factură pentru produsele și serviciile digitale respectiv cursul/cursurile achiziționate de pe Site, scop în care Beneficiarul va furniza Prestatorului toate informațiile complete, corecte și actuale necesare emiterii facturii și a documentelor justificative prevăzute de lege.

 

Art.5 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

5.1 Drepturile și Obligațiile Prestatorului

5.1.1 Să furnizeze Produsele și Serviciile digitale, în condițiile prevăzute de prezentul document și de normele aplicabile. Obligația Prestatorului de furnizare a Produselor și Serviciilor digitale se consideră îndeplinită la momentul activării contului de utilizator a Beneficiarului pentru accesul pe platforma My Design Tomorrow aferent cursului/cursurilor la care s-a înscris și pentru care a achitat prețul convenit. Beneficiarul nu va fi nevoit să instaleze niciun software suplimentar pentru urmărirea cursurilor. 

5.1.2 Să ofere accesul Beneficiarului pe platforma de curs, conform programărilor stabilite.

5.1.3 Să ofere Beneficiarului accesul la o comunitate de sprijin, sub forma unui grup de suport online, în măsura în care Beneficiarului trimite solicitarea de aderare la grupul respectiv de curs. Prestatorul, prin angajații ori interpușii acestuia vor sprijini Beneficiarul cu răspunsuri și informații utile.

5.1.4 Să ofere serviciile și produsele solicitate în cele mai bune condiții şi la termenele stabilite și comunicate în prealabil Beneficiarului.

5.1.5 Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica, completa sau actualiza prezentul set de termeni și condiții aducând aceste aspecte la cunoștința Beneficiarului, prin anunțarea publica pe prima pagina a site-ului sau într-o secțiune dedicată din aplicația pentru cursanți, pentru ca Beneficiarul să aibă posibilitatea de a se informa în mod complet.

5.1.6 Să emită factura fiscală aferentă, în modalitățile și în termenul prevăzut în prezentul document. 

5.1.7 În cazul retragerii Beneficiarului din contract, Prestatorul poate împiedica orice utilizare ulterioară a conținutului digital sau a serviciului digital de către Beneficiar, în special prin blocarea accesului acestuia la conținutul digital sau la serviciul digital sau prin dezactivarea contului de utilizator al Beneficiarului.

5.2 Drepturile și obligațiile Beneficiarului

5.2.1. Să achite prețul convenit pentru serviciile contractate, la termenele stabilite. În cazul în care Beneficiarul nu onorează termenele de plată stabilite, Prestatorul este absolvit de obligația de prestare a serviciilor sau de livrarea produselor comandate și de obligația oferirii oricăror facilități sau servicii conexe serviciilor sau produselor neachitate.

5.2.2. Să respecte întocmai regulile de comunicare pe grupul de suport stabilite de Prestator și să nu folosească un limbaj nepotrivit sau licențios pe acest grup la adresa Prestatorului sau a oricărui alt participant în cadrul grupului sau cursului, fiind interzisă acestuia postarea de mesaje sau manifestarea unor atitudini apte de a provoca orice fel de daună sau ar periclita imaginea Prestatorului sau a oricărei alte persoane. Discuțiile și/sau argumentările se vor purta pe un ton colegial, mesajele care nu respectă aceste minime reguli de conduită urmând a fi eliminate de pe platformă fără a fi necesară vreo notificare prealabilă.

5.2.3 În ipoteza în care Prestatorul apreciază că faptele/mesajele postate/limbajul/tonul folosit ar fi de natură a aduce prejudicii de orice fel sau a periclita imaginea acestuia ori sunt contrare normelor de drept, valorilor sociale/morale, ordinii publice sau bunelor moravuri, poate hotărî, după notificarea prealabilă a Beneficiarului, să scoată Beneficiarul  din grupul de suport, fără a mai avea acces la acesta.  

5.2.4. Decizia de scoatere a Beneficiarului din sistem se va comunica acestuia în scris, prin e-mail la adresa la care acesta s-a înscris sau figurează pe platforma site-ului. Beneficiarul poate face opoziție în termen de 10 zile de la transmiterea notificării prin e-mail sau scrisoare recomandată, iar Prestatorul soluționează plângerea în termen de 5 zile de la primirea acesteia.

5.2.5. Să nu pună la dispoziția nici unui terț, indiferent de metodă ori suport, cu titlu gratuit sau oneros, cursul pus la dispoziția sa de către Prestator, Beneficiarul având exclusiv dreptul de a folosi cursul spre îmbunătățirea abilităților personale sau ale angajaților săi. În acest sens Beneficiarul este obligat să nu divulge userul și parola de conectare la contul de utilizator către terți.

5.2.6. Să nu distribuie, să nu copieze, să nu reproducă, partajeze sau înstrăineze sub nicio formă linkuri de pe platforma My Design Tomorrow, cursurile sau orice materialele la care are acces Beneficiarulfără acordul prealabil scris al Prestatorului, acestea reprezintă proprietatea Prestatorului, fiind puse la dispoziție strict pentru folosința și uzul personal al Beneficiarului.

5.2.7. Să nu aducă atingere imaginii My Design Tomorrow, participanților sau autorului și să respecte dreptul de proprietate intelectuală și confidențialitatea informațiilor și datelor la care are acces în baza raportului juridic cu Prestatorul.

5.2.8. Să apere și să despăgubească Prestatorul împotriva oricăror reclamații, sesizări, pretenții ale unor terțe părți cu privire la modul în care Beneficiarul utilizează serviciile și produsele digitale ce fac obiectul prezentului Contract. 

5.2.9. Beneficiarul are dreptul să i se respecte confidențialitatea informațiilor și a datelor furnizate în temeiul prezentului document, inclusiv dreptul la confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal.

5.2.10 Cursantul are dreptul să solicite și să obțină factura fiscală aferentă plății efectuate.

5.2.11 Atunci când Beneficiarul își exercită dreptul de retragere în mod valabil, acesta are obligația de a se abține de la utilizarea conținutul digital sau serviciul digital oferit de Prestator, fiind interzisă punerea acestora la dispoziția terților.

5.2.12. Beneficiarul poate oferi din proprie inițiativă sau la solicitarea Prestatorului sugestii, păreri, testimoniale în legătură cu serviciile și produsele Prestatorului. În acest sens Prestatorul va avea dreptul de a include sugestiile, părerile sau testimonialele cu privire la produsele și serviciile Prestatorului în articolele sau în materialele de prezentare ale Societății, precum și de a publica sugestiile, părerile sau testimonialele cu privire la serviciile și produsele Prestatorului în reviste și pe pagini web.

 

Art.6 DREPTUL DE RETRAGERE 

6.1. Beneficiari – comercianți 

Având în vedere prevederile OUG 34/2014, în situația în care Serviciile disponibile pe Site sunt achiziționate de comercianți, întrucât aceștia nu se încadrează în noțiunea de „consumator”, astfel cum este aceasta definită de legislația în vigoare, dreptul de retragere nu este aplicabil. 

6.2. Beneficiari – consumatori 

Dreptul de retragere aplicabil Beneficiarilor, care au calitatea de consumatori, potrivit definiției de mai sus, este reglementat în Anexa 1 la prezentul Contract.  

Art.7 RĂSPUNDERE

7.1. Fiecare dintre părți este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integral și la timp a tuturor obligațiilor asumate prin prezentul contract.

7.2. Acceptarea termenilor și condițiilor contractuale se confirmă prin bifarea căsuței corespunzătoare de pe site. Prin accesarea site-ului, crearea Contului și utilizarea site-ului acceptați în mod expres și neechivoc termenii și condițiile site-ului în ultima lor versiune, comunicată în cadrul site-ului.

7.3. Ulterior creării contului de utilizator, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și condițiilor Site-ului.  

7.4. Prestatorul nu este răspunzător față de Beneficiar și nu va restitui, integral sau parțial, prețul dacă, fără a se limita la aceste situații, Beneficiarul în mod unilateral decide după începerea executării contractului să nu urmeze cursul, nu accesează și nu utilizează platformele și instrumentele digitale puse la dispoziție de Prestator, nu efectuează activitățile teoretice și practice incluse în curs. Prezenta prevedere nu va aduce atingere dreptului de retrage a Beneficiarului.

7.5. Deoarece funcționarea serviciilor depinde de furnizorii de servicii internet Prestatorul nu poate garanta că serviciile oferite vor fi întotdeauna conforme cu dorințele Beneficiarului, neîntrerupte, la timp si fără erori, sau că erorile vor fi corectate în timp util, depinzând de ceilalți furnizori la rândul lui, astfel Prestatorul nu poate fi ținut răspunzător pentru aceste disfuncționalități.

Art.8. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE

8.1. Beneficiarul se obligă să păstreze confidențialitatea față de terți, să nu dezvăluie sub nicio formă și prin niciun mijloc, să nu utilizeze în nicio modalitate, fie direct, fie indirect, fie în folos propriu, fie în folosul altuia, niciun fel de materiale, acte, date, informații rezultate din/în legătură cu relația contractual dintre părți sau altor aspecte confidențiale aparținând Prestatorului, de care Beneficiarul a luat la cunoștință în orice mod pe durata contractului.

8.2. Obligația de confidențialitate, astfel cum este prevăzută mai sus, se menține în sarcina Beneficiarului timp de 10 (zece) ani de la data încetării prezentului contract. Prin informații confidențiale se înțelege orice informație aparținând Prestatorului, autorilor sau terților cu care Prestatorul are relații de afaceri sau privind activitatea acestora și care este transmisă de către Prestator în executarea Contractului, precum și orice împrejurare relevantă legată de Beneficiar (inclusiv, dar fără a se limita la cele prevăzute la lit. a) – c) de mai jos), indiferent dacă această informație a fost transmisă de către Prestator sau terți, primită de către Prestator în formă scrisă, orală sau în orice alt mod și care se referă inclusiv dar nelimitat la:

 1. Planurile de afaceri, de marketing și financiare ale Prestatorului, precum și ale clienților acestuia și/sau ale terților cu care are relații de afaceri sau cu care intră în contact prin natura activității desfășurate;
 2. Sistemul organizatoric, informațional și de management al Prestatorului;
 • Informații referitoare la numele clienților și furnizorilor Prestatorului, precum și orice alte informații referitoare la datele tehnice, financiare, comerciale, indiferent dacă în documentele respective figurează sau nu cuvintele “confidențial” ori “proprietate exclusivă”.

8.3. Beneficiarul declară și înțelege că va folosi informațiile confidențiale care îi parvin pe parcursul executării prezentului Contract numai în interesul și în scopul îndeplinirii obligațiilor sale contractuale și se obligă să nu le transmită terților, indiferent de motiv și indiferent de forma în care ar putea fi transmise.

8.4 Beneficiarul este de acord cu folosirea imaginii, fotografiilor, vocii și a asemănării sale, denumite ”Informații personale”, de către Prestator în scopul promovării de către Prestator a serviciilor sale.

8.5 Orice declarații sau interviuri, precum și dezvăluirea oricăror informații către media în legătură cu cursul se poate face de Beneficiar numai cu acordul prealabil al Prestatorului, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege.

Art.9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

9.1. Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra produselor și serviciilor digitale, cursurilor, modelelor de curs, precum și a oricărui material folosit de formatorii incluși în programul de curs, în timpul procesului de formare sunt proprietatea exclusivă a Prestatorului și sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale.

9.2. Denumirea, logo-ul, conținutul Site-ului, elementele grafice și de design, fotografiile, imaginile, semnele, textele, materialele video, precum și orice alte materiale transmise sub orice formă către Beneficiar (prin vizualizare directă pe site ori prin orice alte mijloace care aparțin sau au legătură cu Site-ul), precum și orice alte elemente ale site-ului sunt proprietatea Prestatorului și sunt protejate de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală. Prin excepție, nu aparțin Prestatorului materialele, de orice natură, puse la dispoziția Utilizatorilor/Cursanților pe Site cu privire la care s-a indicat un alt titular de drepturi de proprietate intelectuală ori pentru care s-a arătat sursa materialului. 

9.3. Beneficiarii nu dobândesc niciun drept de proprietate ori de altă natură asupra sau în legătură cu Site-ul și cu platformele Prestatorului, cu întregul conținut al acestora ori asupra, fără a se limita la acestea, suportului de curs, webinariilor, materialelor de învățare (de orice natură și sub orice formă), metodologiilor, bazelor de date, cursurilor, testelor online, temelor, conținutului ș.a.m.d. puse la dispoziție de către Prestator sau cu care Beneficiarul a avut contact cu prilejul furnizării Produselor și Serviciilor digitale (denumite Materiale). Prestatorul oferă numai un drept de utilizare a acestora, conform clauzelor prezentului document. 

9.4. În sensul articolelor precedente, Materialele pot fi utilizate de Beneficiar exclusiv în scopul pentru care acestea au fost puse la dispoziție, în scop necomercial, fără nicio intenție de obținere a unor beneficii, de orice natură, pentru sine sau pentru altul. Este strict interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuirea totală sau parțială, în aceeași formă sau într-o formă modificată a Materialelor. 

9.5. De asemenea, Beneficiarilor le este interzis să realizeze acte care pot conduce la afectarea conținutului Site-ului și/sau a elementelor de securitate ale Site-ului ori a elementelor Site-ului menite să asigure protecția drepturilor de proprietate intelectuală și a datelor cu caracter personal.

9.6. Încălcarea prevederilor prezentului capitol va atrage răspunderea potrivit legislației în vigoare.

Art.10.  CLAUZA DE NECONCURENŢĂ

10.1. Beneficiarul garantează și răspunde că nu va intra, în mod direct sau indirect, în concurență cu activitatea Prestatorului și nici nu va desfășura, în mod direct sau indirect, el însuși, angajați ori interpuși ai acestuia, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, alte cursuri care au obiect identic sau similar cu cel pus la dispoziția sa de către Prestator.

10.2. În măsura în care această obligație este încălcată, Beneficiarul va fi ținut să acopere prejudiciul generat Prestatorului.  

Art.11.  ÎNCETAREA

11.1. Contractul dintre părți încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești ori alte formalități, în următoarele condiții:

 1. Prin îndeplinirea obiectului Contractului;
 2. Prin acordul ambelor Părți;
 3. Prin reziliere de către Prestator, în caz de încălcare de către Beneficiarul-comerciant a uneia sau mai multor obligații asumate prin Contract. În aceste situații, rezilierea operează de plin drept, fără punere în întârziere, rezultând din simplul fapt al neexecutării, fără o notificare scrisă, fără acordarea unui termen de preaviz și fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești. Acesta este de drept în întârziere prin simplul fapt al neexecutării obligației/executării cu întârziere sau în mod necorespunzător. În aceste condiții, Beneficiarul-comerciant nu este îndreptățit la restituirea prețului achitat;
 4. Prin reziliere de către Prestator, în caz de încălcare de către Beneficiarul-consumator a uneia sau mai multor obligații asumate prin Contract. În aceste situații, Prestatorul va notifica Beneficiarul-consumator în vederea remedierii / executării obligațiilor, iar în caz de neexecutare în termen de 15 zile de la primirea notificării, contractul se consideră reziliat, fără a mai fi necesară vreo altă formalitate. În aceste condiții, Beneficiarul-consumator nu este îndreptățit la restituirea prețului achitat;
 5. Prin rezilierea de către Beneficiarul-consumator, în caz de încălcare de către Prestator a uneia sau mai multor obligații asumate prin Contract. În aceste situații, Beneficiarul-consumator va notifica Prestatorul în vederea remedierii / executării obligațiilor, iar în caz de neexecutare în termen de 15 zile de la primirea notificării, contractul se consideră reziliat.
 6. Prin exercitarea de către Beneficiarul-consumator a dreptului de retragere în condițiile prevăzute în prezentul document;
 7. Prin denunțare unilaterală a Contractului, din inițiativa Prestatorului, cu acordarea unui termen de preaviz de 30 (treizeci) de zile.

11.2. În cazul neachitării în termen a serviciilor contractate, Prestatorul este absolvit de obligația acordării produselor și serviciilor digitale  comandate.

11.3. Încetarea Contractului nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente ale Cursantului. Încetarea prezentului Contract nu dă naștere dreptului Beneficiarului de a obține restituirea sumelor achitate în avans, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 11.1 lit. f) și art. 11.1 lit. b) și g), în aceste din urmă situații numai dacă nu a început furnizarea Serviciilor și Produselor digitale.

11.4. În caz de reziliere a Contractului din culpa Beneficiarului, Prestatorul are dreptul la repararea integrală a prejudiciului.  

11.5. Pentru situațiile în care Prestatorul poate fi ținut răspunzător pentru oricare și toate prejudiciile cauzate Beneficiarului-comerciant, răspunderea Prestatorul va fi limitată la prețul aferent Serviciilor și Produselor contractate de Cursant. 

Art.12. FORŢA MAJORĂ

12.1. Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, aşa cum este definită de lege.

12.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile de producerea evenimentului și să ia toate masurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

12.3. Dacă în termen de 10 (zece) de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contact fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 

Art.13.  ALTE CLAUZE

13.1. Beneficiarul nu va fi îndreptățit să cesioneze și/sau să transfere drepturile și/sau obligaţiile rezultând sau derivând din curs către un terț fără consimțământul scris și prealabil al Prestatorului.

13.2. Părţile înţeleg şi acceptă ca toate sumele primite din parteneriate, promovări şi/sau publicitate în legătură cu produsele și serviciile digitale ce fac obiectul prezentului document revin exclusiv Prestatorului.

13.3 În cazul neachitării în mod integral, exact şi la timp a produselor și serviciilor digitale comandate,  conform prevederilor contractuale, Prestatorul este absolvit de obligația acordării produselor și serviciilor digitale.

13.4. Întârzierea la plată, peste data scadentă, dă dreptul Prestatorului de a întrerupe accesul la serviciile furnizate până la achitarea sumelor cuvenite, potrivit prevederilor contractuale.

13.5. Prestatorul are dreptul de a refuza accesul pe Site și/sau plasarea, procesarea, acceptarea și onorarea unei comenzi, respectiv anularea comenzii sau suspendarea Serviciilor în următoarele situații, fără a se limita la acestea:

 1. Prestatorul are suspiciuni rezonabile cu privire la identitatea Beneficiarului;
 2. Prestatorul are suspiciuni rezonabile că Produsele și Serviciile digitale vor fi folosite în scopuri ilicite sau imorale ori în scopuri contrare prezentului document ori a legislației incidente;
 • Beneficiarul utilizează Site-ul și/sau Produsele și Serviciile digitale în mod abuziv, ilicit, imoral, ilegal;
 1. Plata/tranzacția nu a fost confirmată și/sau există suspiciuni rezonabile cu privire la aceasta;
 2. Beneficiarul are o conduită de natură a prejudicia drepturile, interesele și/sau imaginea Prestatorului,  a afiliaților săi ori a celorlalți Beneficiari;
 3. Beneficiarul furnizează date false, incorecte sau incomplete și/sau plasează comenzi false ori frauduloase;
 • Beneficiarul nu respectă instrucțiunile prevăzute pe Site privind efectuarea unei Comenzi și/sau utilizarea Site-ului/Produselor și Serviciilor digitale;
 • Beneficiarul utilizează Site-ul în alte scop decât cel de informare și plasare comenzi respectiv nelegitime ori încalcă oricare dintre prevederile prezentului document, ale politicilor și documentelor la care se face referire în acest document, ale politicilor proprii unora dintre Produsele și Serviciile digitale sau instrumentele/platformele puse la dispoziția Beneficiarului de către Prestator, ale contractului și/sau ale legislației în vigoare;
 1. Beneficiarul încalcă (sau există suspiciuni rezonabile că încălca) drepturile de proprietate intelectuală și / sau confidențialitatea informațiilor ce aparțin Prestatorului.

13.6. În situațiile prevăzute mai sus, dacă este posibil, Prestatorul va informa în prealabil Beneficiarul cu privire la măsurile de urmează a fi luate și motivele pe care se întemeiază acestea și, dacă este cazul (dacă s-a realizat tranzacția), iar Prestatorul nu a suferit un prejudiciu, se va restitui Cursantului contravaloarea Produselor și Serviciilor digitale achiziționate.

13.7. Dacă situațiile prevăzute mai sus constituie o încălcare a legii și/sau au generat prejudicii Prestatorului, Prestatorul va avea dreptul de a sesiza autoritățile competente pentru sancționarea persoanei vinovate și, de asemenea, dreptul de a parcurge toate procedurile prevăzute de lege în vederea reparării în integralitate a prejudiciilor suferite, prezente sau viitoare.

Art.14. LITIGII

14.1. Toate litigiile şi disputele referitoare la prezentul contract vor fi soluționate pe cale amiabilă.

14.2. În cazul în care părţile nu reușesc pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv de către instanțele de judecată de drept comun.

 

Art.15.  CLAUZE FINALE

15.1. Orice comunicare dintre părţi referitoare la prezentele termeni şi condiţii poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

15.2.  Clauzele prezentelor termeni şi condiţii se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

15.3. Prezentele termeni şi condiţii se supun dispoziţiilor legii române.

15.4. Prezentele termeni şi condiţii nu aduc atingere niciunui alt contract încheiat între Părţi.

15.5. Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezentul document (Termeni și condiții), varianta actualizată fiind disponibilă în permanență, în mod gratuit, pe Site, Secțiunea „Termeni și condiții”. 

 

ANEXA 1 

Informații privind exercitarea dreptului de retragere. Politica de retragere aplicabilă pentru persoanele fizice – consumatori

Prezenta politică se aplică numai în situația Beneficiarilor, care au calitatea de consumatori. 

 1. Dreptul de retragere – reguli de aplicare

Aveți dreptul de a vă retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile.

Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la data încheierii contractului (data confirmării de către Prestator a comenzii plasate de Beneficiar).

Excepție: 

Vă informăm că dreptul de retragere nu este aplicabil, printre altele, în oricare dintre următoarele situații: (i) după prestarea integrală a serviciilor, sau (ii) pentru furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă a început executarea contractului.

Vă rugăm să aveți în vedere că odată cu începerea executării contractului dintre dumneavoastră și Prestator și anume odată cu activarea contului de utilizator al dumneavoastră în vederea accesării platformei aferent cursului/programului comandat de către dvs., veți pierde dreptul de retragere, în condiţiile în care: ne-ați dat acordul prealabil expres pentru începerea executării în cursul perioadei de retragere și ați confirmat că ați luat cunoştinţă de faptul că veți pierde dreptul de retragere în consecinţă.

Astfel, după activarea contului dumneavoastră de utilizator în vederea accesării platformei aferent cursului comandat nu mai aveți dreptul de retragere din contract, iar Prestatorul nu poate fi obligat la restituirea prețului.

 1. Exercitarea dreptului de retragere  

Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informați cu privire la decizia dvs. de a vă retrage din contract, utilizând o declarație neechivocă, prin oricare dintre următoarele modalități:

 1.  a) Prin scrisoare transmisă prin poștă/curier la adresa: MY DESIGN TOMORROW S.R.L., Municipiul Târnăveni, Strada Zorilor nr 37, 545600, Județul Mureș, România
 2.  b) Prin e-mail, la adresa: [email protected].

Pentru exercitarea dreptului de retragere puteți folosi modelul de retragere alăturat; folosirea lui nu este însă obligatorie.

Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere. Dacă Beneficiarul nu își exercită dreptul de retragere înăuntrul termenului prevăzut mai sus, este decăzut din acest drept și nu va avea dreptul de a pretinde rambursarea sumei achitate.

 • Consecințele retragerii 

Dacă vă retrageți, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract.

Vom efectua această rambursare folosind aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care v-aţi exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

  

ANEXA 2

Formular de retragere

Prezentul formular se completează, se semnează și se transmite către Prestator numai dacă doriți să vă retrageți din contract.

Către: MY DESIGN TOMORROW SRL, Strada Zorilor nr. 37, 545600, Județul Mureș, România, adresa de e-mail:[email protected]

Numele și prenumele dvs.  ………………………………………………………………………………………………

(se va completa cu numele persoanei care exercită dreptul de retragere)

Adresa dvs. ………………………………………………………………………………………………

(se va completa adresa persoanei care exercită dreptul de retragere). 

Adresa de e-mail: ………………………………………………………………………………………………

(dacă optați pentru transmiterea confirmării de primire a formularului de retragere prin e-mail)

Vă informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul referitor la furnizarea următoarelor servicii / produse:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(se va completa cu serviciile/produsele la care doriți să renunțați) 

Comandate la data ……………………………………………………………………… 

(se va completa cu data plasării comenzii)

Solicit returnarea banilor (dacă este cazul) în contul ………………………………………….………………………………………………… deschis la …………………………………………………………………., titularul contului ……………………..

Semnătura consumatorului:

________________________

(doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)

Data: ………………………………………

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.